info@bellgass.com


Predmetom ISM spoločnosti BellGASS a.s. je riadenie činností v nasledujúcich oblastiach: montáže, rekonštrukcie a údržby vyhradených technických zariadení, v oblasti výroby strojov pre hospodárske odvetvia, v oblasti výroby a hutníckeho spracovania kovov ,v oblasti opracovania kovu jednoduchým spôsobom a v oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien.

Pre trvalý rozvoj spoločnosti sa vedenie spoločnosti zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých zamestnancov, zaväzuje sa chrániť životné prostredie , predchádzať jeho znečisteniu, zabezpečiť potrebný zisk a uspokojovať požiadavky svojich zákazníkov.

Vedenie spoločnosti stanovilo nasledovnú politiku:

• Reagovať na potreby trhu, skvalitňovať svoje služby zákazníkom ,plniť požiadavky svojich zákazníkov, zabezpečiť požadovanú technickú úroveň v súlade s o súvisiacimi normami a všeobecne platnými právnymi predpismi v oblasti ŽP, BOZP a PO. Spojiť poskytovanie vysoko kvalitných služieb s výhodnou cenou.

• Predchádzať znečisťovaniu ŽP prostredia a uplatňovať preventívne postupy a prijímať preventívne opatrenia v ochrane ŽP , BOZP a PO s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy z vlastnej činnosti aj z činnosti zmluvných partnerov.

• Využívať kvalifikovaný personál a pravidelným vzdelávaním a praktickým nácvikom zamestnancov zvyšovať úroveň a povedomie zamestnancov v oblasti ochrany životného prostredia, BOZP a PO na všetkých úrovniach spoločnosti. Chrániť zdravie zamestnancov poskytovaním OOPP a dôsledne kontrolovať stav technických zariadení v spoločnosti.

• Zabezpečiť identifikáciu a hodnotenie rizík vykonávaných služieb a prác, dbať na identifikáciu a hodnotenie priamych a nepriamych environmentálnych aspektov a bezpečnostných rizík za účelom znižovania ich miery, riadenia, predchádzania nehôd, chorôb a nežiaducich udalostí.

• Určiť IMS ciele a programy ,zabezpečiť ich realizáciu a udržiavanie. Systematicky dokumentovať, posudzovať, kontrolovať a hodnotiť stav a efektivitu ISM a zaisťovať okamžitú nápravu zistených prípadných nedostatkov , využiť výsledky kontrolných činností v oblasti školenia a v osvete. Poskytovať včas primerané zdroje pre zavedenie a rozvoj ISM.

• Dodržiavať právne a iné požiadavky vyplývajúce pre spoločnosť z platnej legislatívy v oblasti ŽP, BOZP a PO. Uplatňovať ich u vlastných zamestnancov aj u zmluvných partnerov.

Politika ISM je záväzná pre všetkých pracovníkov, je zdokumentovaná, implementovaná a udržiavaná, je komunikovaná so všetkými osobami pracujúcimi v spoločnosti BellGASS a.s a je prístupná verejnosti .