info@bellgass.com


BellGASS a.s. vykonáva stavebno-montážnu činnosť vyhradených plynových, tlakových a elektrických zariadení. Spoločnosť zhotovuje prepojovacie plynovody, plynofikácie z ocele a polyetylénu na zásobovanie teplom pre objekty, uskutočňuje stavby a rekonštrukcie. Vyrába zariadenia na ťažbu a úpravu zemného plynu a ropy z podzemných ložísk a zásobníkov, ktoré aj montuje a vykonáva na nich servis.

Hlavné oblasti pôsobenia spoločnosti:

- Výroba, montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a revízie vyhradených plynových, tlakových a elektrických zariadení,
- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien - plynovody NTL, STL, VTL, ropovody, produktovody, teplovody,
- Tlakové a odborné skúšky a prehliadky plynových zariadení,
- Regulačné stanice, kotolne,
- Zámočníctvo, konštrukcie,
- Poskytovanie odbornej pomoci pri zavádzaní systémov kvality vo zváraní podľa STN EN ISO 3834-2, schvaľovaní WPQR a navrhovaní WPS,
- Vykonávanie funkcie skúšobného komisára pre skúšky zváračov v rámci COP pri VUZ-PI SR.

Vybudované diela spoločnosť zhotovuje a odovzdáva na kľúč, vrátane projektovej dokumentácie, výrobných postupov, skúšok, odborných prehliadok, revízií, sprievodnej a odovzdávanej dokumentácie.


BellGASS a.s. sa neustále usiluje o inováciu a zlepšovanie technológií výroby a montáže, ktoré otvárajú nové možnosti pre spoločnosť, jej pracovníkov a partnerov.